Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die de intentie heeft om deel te nemen, dan wel gaat deelnemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door of namens Marianne Kamphuis, georganiseerde training, cursus of andere activiteit.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst tussen Marianne Kamphuis en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijfformulier, door en door schriftelijke bevestiging, dan wel per mail, van Marianne Kamphuis aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht, dan wel aanmelding via de website.

Artikel 3 Betaling.

De opdrachtgever dient het betalingsbedrag van het cursusgeld na de eerste les te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat het cursusbedrag in termijnen wordt betaald, dan is bij voortijdige opzegging tijdens de duur van de betreffende cursus door de opdrachtgever de verplichting de openstaande restantbetalingen te voldoen, omdat de geboden mogelijkheid tot gespreid betalen niet betekent dat er slechts een deel verschuldigd is.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, krijgt de opdrachtgever hiervan bericht en wordt opdrachtgever een nadere betalingstermijn gesteld van 7 werkdagen. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet betaalt binnen de overeengekomen termijn is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden hetgeen de opdrachtgever verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 4 Annulering van een training door de opdrachtgever.

  1. Bedenktijd voor de inschrijving is 14 dagen. Wanneer een deelnemer … werkdagen (of minder) voor de sluitingsdatum van inschrijving inschrijft, dan stopt de bedenktijd bij de sluitingsdatum.
  2. De opdrachtgever voor een training/cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per mail of telefonisch bericht.
  3. Volledige annulering kan tot twee weken voor aanvang van de training/cursus. Er wordt dan wel € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  4. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training/cursus is het niet meer mogelijk de aanbetaling voor de training/cursus inclusief administratiekosten terug te ontvangen.

Artikel 5 Annulering door Marianne Kamphuis.

Marianne Kamphuis, heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Marianne Kamphuis, betaalde bedrag.

Artikel 6 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan ik plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, voor zover de vervanging aan Marianne Kamphuis, wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. De vervangende deelnemer dient te voldoen aan de door Marianne Kamphuis, gestelde voorwaarden voor de betreffende training. Vervanging na het begin van de training is niet meer toegestaan.

Artikel 7 Prijzen

Alle prijzen voor materiaal en activiteiten zijn inclusief BTW. Lessen zijn vrijgesteld van BTW. Marianne Kamphuis, behoudt zich de vrijheid voor de trainingsgelden en Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 8 Geheimhouding

De in het kader van de werkzaamheden van de opdrachtgever verkregen gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan Marianne Kamphuis bewustzijn- en transformatie coach, derden ter kennis worden gesteld. De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na het beëindiging van de werkzaamheden c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

Van overmacht aan de zijde van Marianne Kamphuis, is sprake indien de docent na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als zodanige maatregelen zullen in ieder geval worden aangemerkt: ziekte van de docent en alle andere van buiten komende omstandigheden die hem in redelijkheid verhinderen het werk te verrichten.
In gevallen van overmacht waarin de docent is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen wordt geprobeerd een vergelijkbare, acceptabele docent in te zetten of worden de afgesproken tijdstippen waarop de werkzaamheden van de docent plaatsvinden, gedurende een periode van maximaal drie maanden uitgesteld. Indien het uitvoeren van de opdracht door overmacht meer dan drie maanden na het afgesproken tijdstip wordt vertraagd, zijn zowel Marianne Kamphuis, als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te beëindigen.
Marianne Kamphuis, is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het niet uitvoeren van de opdracht mocht voortvloeien.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

  1. Marianne Kamphuis, verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het te bereiken resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van de docent, maar ook van factoren buiten zijn invloedssfeer. Hoewel de docent met de opdracht beoogde resultaat naar beste vermogen zal trachten te bereiken, kan dit resultaat om die reden niet worden gegarandeerd.
  2. Marianne Kamphuis, zijn medewerkers of diegenen die in opdracht werkzaamheden uitvoeren zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan de training of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Marianne Kamphuis, behoudens hogere voorziening.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van gebruikte materialen, modellen, tekst en instrumenten die Marianne Kamphuis bewustzijn- en transformatie coach bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt, behoren toe aan Marianne Kamphuis bewustzijn- en transformatie coach, tenzij anders is aangegeven.
De opdrachtgever en deelnemers aan trainingen, coaching of workshops zullen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Marianne Kamphuis bewustzijn- en transformatie coach.

Artikel 12 Copyright

Het copyright van informatie op de website alsmede het werk uitgegeven door Marianne Kamphuis bewustzijn- en transformatie coach, berust ook in diens handen.

Artikel 13 Klachten

Marianne Kamphuis bewustzijn- en transformatie coach heeft een klachtenregeling op de website geplaatst die voor iedereen inzichtelijk is. Voor meer informatie over de procedure verwijs ik naar de klachtenregeling op de website.